Werkconferentie 2016 presentaties

Voor een deel van de parallelsessies zijn ook presentaties gemaakt. Deze kunt u hier downloaden.

NB Nog niet alle presentaties zijn beschikbaar

 

1 Maatwerk is goedkoper dan standaard

Wim Hoogendoorn (Concern directeur Bestuurs- en Concernondersteuning, Rotterdam) en Terry van der Steen (Directeur Drechtsteden)

Presentatie Maatwerk is goedkoper dan Standaard Wim Hoogendoorn Werkconferentie 5 oktober 2016 Amsterdam

Meer flexibiliteit: Hoe krijg je mensen uit de vaste patronen?

SCRUM-LIGHT

Ray van Loon (Hoofdafdelingsmanager Haarlem) en Hans Langeveld  (Concerndirecteur Deventer)

Presentatie Hoe krijg je mensen uit de vaste patronen?Ray van Loon Hans Langeveld Werkconferentie 5 oktober 2016 Amsterdam

3 Slim gebruik van data en technologie in de Publieke Sector

Evert Peereboom (Directeur bedrijfsvoering Breda a.i.) en Berent Daan (Directeur Onderzoek, Informatie en Statistiek Amsterdam)

Presentatie Slim gebruik van data en technologie Evert Peereboom Werkconferentie 5 oktober 2016 Amsterdam

4 Hoe organiseer je de vraagkant?

Pieter Jellema (Programmamanager Vernieuwing bedrijfsvoering Den Haag)

Presentatie Hoe organiseer je de vraagkant? Pieter Jellema Werkconferentie 5 oktober 2016 Amsterdam

2e Ronde 13.30-14.30

1 Centrale bedrijfsvoering – geen klant zit er op te wachten Maarten van den Bosch (Eenheidsmanager ONS, SSC Zwolle, Kampen, Overijssel) en Annemarie Roggeveen (Directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening Zaanstad)
2 Hoe organiseer je duurzame inzetbaarheid van medewerkers? SCRUM-LIGHT Bram Wattel (Programmadirecteur Apeldoorn)
3
e-HRM: Is self service de nieuwe service?

Terry van der Steen (Directeur Servicecentrum Drechtsteden), Britt Ruysch (Hoofd P&O Zaanstad) en Stephan van Wijk (Manager Personeelsdiensten Amsterdam)

Presentatie e-HRM: Is self service de nieuwe service? Werkconferentie 5 oktober 2016 Amsterdam

4 Eerste Urban Data Center in Eindhoven

Jaap Haenen (Lid directieraad/CIO Eindhoven) en iemand van het CBS

presentatie-smartdatacity-werkconferentie-5-oktober-2016-amsterdam

5 Samenwerking tussen grote en kleinere gemeenten; werkt dat, of niet aan beginnen?

Eric Ossel (Directeur Servicepunt71) en Evert Peereboom (Directeur bedrijfsvoering Breda a.i.)

samenwerking-tussen-grote-en-kleinere-gemeenten-werkconf-5-okt-2016

 

3e Ronde 14.40-15.40

1 Heb ik de goede agenda te pakken?

Paul Kouijzer (Directeur Bestuurs- en Concernstaf/lid directieraad Utrecht)

Achtergrond sheets bij Prestatie Heb ik de goede agenda te pakken? Paul Kouijzer Werkconferentie 5 oktober 2016 Amsterdam

2

Hoe winnen we de war for talent ICT: allemaal vissen in zelfde vijver … ?

SCRUM-LIGHT

Mariëlle Nuijs (Hoofd datadiensten Amsterdam)

presentatie-hoe-winnen-we-de-war-for-talent-ict-marielle-nuijs-werkconferentie-5-oktober-2016-amsterdam

3 Leiderschap of Luwte?

Frank van der Knaap (Manager Bedrijfsvoering Metropoolregio Rotterdam Den Haag)

Presentatie Leiderschap of luwte? Frank van der Knaap Werkconferentie 5 oktober 2016 Amsterdam 

4 Organisatieontwikkeling volgt de veranderende rol van de overheid in de praktijk Anton van der Vloet (Teamleider Organsiatieadvies Amsterdam), Astrid Suurmeijer (Manager Teamontwikkeling Rotterdam) en Jack Thijssen (Organisatie adviseur Utrecht)
5 Geef je medewerkers wat je ook zelf nodig hebt

Johan Kluijs (Plv Directeur Meerinzicht) en Henriëtte van den Heuvel (Directeur Platform Shared Services bij de Overheid/psycholoog)

Presentatie Geef je medewerkers wat je ook zelf nodig hebt Johan Kluijs Henriette van den Heuvel Werkconferentie 5oktober 2016 Amsterdam

 

1e Ronde 11.50-12.50

 

1.

Ronde tafel: Maatwerk is goedkoper dan standaard

Ronde tafel gesprek met Wim Hoogendoorn, (Concern directeur Bestuurs- en Concernondersteuning, Rotterdam) o.l.v. Terry van der Steen (Directeur Drechtsteden). In deze sessie gaat het gesprek over het versterken van de verbinding met het primair proces. In Rotterdam is een krachtige service organisatie waar de bedrijfsvoeringstaken zijn geconcentreerd, en waar kaderstelling en uitvoering in één hand zijn, waardoor daadkrachtig kan worden opgetreden. Er wordt gewerkt met “dedicated teams” om de verbinding te versterken met het primair proces. Veel van de standaardisatie die is ingevoerd vanuit het streven naar efficiency wordt tegen het licht gehouden: en in veel gevallen blijkt “maatwerk is goedkoper dan standaard”. En niet alleen dat, het werkt ook veel beter. Bent u geïnteresseerd, discussieer mee!

 

2.

Hoe krijg je mensen uit de vaste patronen? (SCRUM-LIGHT)

Ronde tafel gesprek met Ray van Loon, (hoofdafdelingsmanager Haarlem) en Hans Langeveld (concerndirecteur Deventer). In de gemeenten Haarlem en Deventer is alles ingericht op flexibiliteit om beter in te kunnen spelen op de maatschappelijke vragen, en om de interne samenwerking te bevorderen. De vraag die deze sessie centraal staat is: hoe krijg je mensen uit de vaste patronen. We gaan op zoek naar wat de mensen kan verleiden en ondersteunen om niet alleen te doen wat moet, maar ook naar wat zou kunnen om de dienstverlening verder te verbeteren.

 

3.

Slim gebruik van data en technologie in de Publieke Sector

Workshop met Evert Peereboom (Directeur Servicebedrijf ad interim Breda) en Berent Daan van het Datalab van Amsterdam. In deze workshop wordt verkend wat de meerwaarde van data is in het dagelijks werk.

Er worden een aantal voorbeelden gegeven en er wordt aangegeven wat daarvoor nodig is. En er wordt ingegaan op hoe je de techniek en processen organiseert voor gestandaardiseerde data-ontwikkelingen.

 

4.

Organiseren van de vraagkant

Ronde tafel met Pieter Jellema (Programmamanager Vernieuwing Bedrijfsvoering, gemeente Den Haag). In Den Haag wordt nu na de inrichting van het SSC waarin de operationele taken zijn ondergebracht ook een SSC ingericht voor de advies- en expertisetaken, communicatie en juridische zaken. Eén van de belangrijkste vraagstukken hierbij is het organiseren van de afstemming van de dienstverlening, zonder in een formele klant – en leveranciersrelatie te schieten en bureaucratisering in de hand te werken. De bedoeling is de samenwerking te baseren op partnerschap en vertrouwen en slank vorm te geven. In deze ronde tafel worden de deelnemers gevraagd hun ervaringen te delen en suggesties te doen. Gepoogd wordt te komen tot een aantal conclusies over wat werkt. Is er één oplossing of zijn er meer die zich in de praktijk bewezen hebben?

 

2e Ronde 13.30-14.30 

 

1.

Workshop: Centrale bedrijfsvoering – geen klant zit er op te wachten

Ronde tafel met Maarten van den Bosch (directeur ONS, het SSC van de gemeenten Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel) en Annemarie Roggeveen (Directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening Zaanstad). Tijdens het gesprek aan deze tafel onderzoeken we of de eeuwige slingerbeweging tussen centraal en decentraal binnenkort voor bedrijfsvoering weer zal keren naar decentraal. Welke invloed ICT kan hebben op deze beweging. Welke invloed de outsourcingsmode kan hebben. Om te eindigen met de vraag: is er een ontsnapping mogelijk aan deze beweging?

 

2.

Hoe organiseer je duurzame inzetbaarheid van medewerkers?  (SCRUM-LIGHT)

Ook ambtenaren gaan later met pensioen; de gemiddelde leeftijd van degenen die werkzaam zijn binnen gemeenten neemt toe; er is behoefte aan verjonging en meer diversiteit; er is behoefte aan andere vaardigheden dan 30 jaar geleden, wat in het bijzonder van het lang zittend personeel een enorme professionaliseringsslag vergt. In deze sessie gaat gewerkt worden aan de opdracht om voor een grote gemeente een reeks aanpakken te ontwikkelen die gaan werken: zodat de gemeente verjongt, professionaliseert en beter kan spelen op wat er van gemeenten wordt gevraagd: snel & zorgvuldig, flexibel en betrouwbaar, maatwerk en gelijke behandeling, … Ga aan de slag met Bram Wattel (Programmadirecteur Apeldoorn) en kom met de beste oplossingen van de dag in deze scrum-light sessie!

 

3.

eHRM: Is self service de nieuwe service?

Bij HRM gaat het steeds meer over e-HRM: employee self service en management self service zijn de termen van nu! Stephan van Wijk (Manager Personeelsdiensten Amsterdam) vertelt in het kort zijn ervaringen bij de invoering van E-HRM bij de gemeente Amsterdam, waar liepen zij tegen aan en welke do’s & don’ts zijn haar het meest bijgebleven. Daarna vindt een ronde tafel gesprek plaats met Terry van der Steen (directeur servicecentrum Drechtsteden), Brit Ruysch (Hoofd P&O Zaanstad) en Stephan van Wijk (Manager Personeelsdiensten Amsterdam), om deze nieuwste ontwikkelingen te bespreken.  Hoe richt je eHRM goed in, hoe zorg je dat het werkt en hoe wordt het gewaardeerd? Is self service de nieuwe service of vinden de collega’s self service geen service?

 

4.

Eerste Urban Data Center in Eindhoven 

Op 22 september is in Eindhoven het eerste Urban Data Center geopend in samenwerking met het CBS. Doel van de samenwerking is het ook regionaal beschikbaar maken van CBS data. Het verbinden van de nationale CBS data en de regionale data maakt het mogelijk de maatschappelijke opgaven beter in te vullen. Deze workshop wordt gegeven door Jaap Haenen (Lid directieraad/CIO Eindhoven) en iemand van het CBS.

 

5.

Samenwerking tussen grote en kleinere gemeenten: Werkt dat, of gewoon niet aan beginnen?

Samenwerking tussen gemeenten met als ambitie hogere kwaliteit, lagere kosten en minder kwetsbaarheid in de bedrijfsvoering, is een mooi streven. Gemeenten hebben veel vergelijkbare kenmerken en opgaven, zeker ook als het gaat om de bedrijfsvoering. Gemeenten hebben ook een aantal verschillen, o.a. omvang, historie, cultuur/’couleur locale’ en ambities. Hoe om te gaan met deze verschillen tussen gemeenten als tegelijkertijd het streven van deze verschillende gemeenten is om meer samen te werken op het terrein van bedrijfsvoering. Wat betekenen de verschillen voor o.a. de opzet, de sturing, de prestaties en het functioneren van de samenwerking, voor de individuele gemeenten en voor het collectief/het samenwerkingsverband? Wat zijn de voornaamste ervaringen, de do’s en do nots en tot welke conclusies leidt dit….? Deze workshop wordt begeleid door Eric Ossel (Servicepunt71) en Evert Peereboom (Directeur Servicebedrijf ad interim Breda). Servicepunt71 is een SSC van de een grote en meerdere kleinere gemeenten (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude); de gemeente Breda kiest voor samenwerken met een grote gemeente en een gastheerconstructie voor kleine gemeenten.

 

3e Ronde 14.40-15.40

 

1.

Heb ik de goede agenda?

Ronde tafel met Paul Kouijzer (Directeur Bestuurs- en Concernstaf, lid directieraad gemeente Utrecht). Paul Kouijzer wil zijn collega’s nagaan of hij de goede inhoudelijke agenda te pakken heeft. In Utrecht wordt gewerkt met een dynamische bedrijfsvoeringsagenda, met drie strategische onderwerpen:

  1. Vergemakkelijken en dereguleren (niet alleen technisch goed maar ook meer gebruiksvriendelijk; minder interne bureaucratische regels en meer terug naar de bedoeling)
  2. Verder doorgaan met het versterken van doelmatigheid en doeltreffendheid, ondermeer door volledig papierloos werken
  3. Innovatie;  bijvoorbeeld nieuwe financiële instrumenten met en voor de stad en big data experimenten

Centraal in de aanpak is horizontale sturing, samenwerking met binnen en buiten, meer differentiatie in de producten en een grotere wendbaarheid. Graag gaat hij hierover met u in gesprek.

 

2.

Hoe winnen we de War for Talent: ICT?  (SCRUM-LIGHT)

Er zijn grote verschuivingen in de gevraagde competenties, kennis en ervaringen van het personeel door de veranderende manier van werken en de digitalisering van alle werkprocessen, inclusief de nieuwe middelen die worden ingezet en nieuwe vraagstukken die dat met zich meeneemt (big data, open data, veiligheid, eigenaarschap et cetera). Kijk naar de advertenties bij zowel overheden als bedrijven en zie dat de nieuwe soort ICT’ers: ‘data engineers’ (analisten, scientists, ontwikkelaars) in alle soorten en maten de toekomst hebben. Waar halen we ze vandaan? Hoe zorgen we dat niet bankroet gaan aan het inkopen van deze expertise? Wat kunnen we verder doen om te zorgen dat wij als grote gemeenten over voldoende “data engineers” beschikken? In deze sessie gaan we op zoek naar nieuwe strategieën, nieuwe oplossingen … en ja, hoe concurreren we daarbij elkaar niet de tent uit? Mariëlle Nuijs … gaat met u op zoek naar de beste oplossingen.

 

3.

Leiderschap of luwte? 

Gemeenten werken steeds vaker samen op het terrein van bedrijfsvoering. Niet elke samenwerking echter is succesvol en niet elk initiatief tot samenwerking komt van de grond. In het proces om tot samenwerking tussen gemeenten te komen wordt niet zelden bedrijfsvoering verklaart tot het exclusieve domein van gemeentesecretarissen en vakkundige professionals en wordt bedrijfsvoering weggehouden uit de sfeer van de politiek. Is die aanpak succesvol? Frank van der Knaap (manager Bedrijfsvoering bij Metropoolregio Rotterdam Den Haag en bij Platform31) bespreekt met u welke lessen we kunnen leren van initiatieven die niet tot wasdom zijn gekomen.

 

4.

Organisatieontwikkeling volgt de veranderende rol van de overheid in de praktijk

De veranderende rol van de overheid en ontwikkelingen rondom werk hebben invloed op alle aspecten van onze organisatie. Wat speelt daarin op dit moment in het kader van (advisering ten aanzien van) organisatieontwikkeling? Amsterdam, Utrecht en Rotterdam wisselen aan tafel ervaringen uit, aan de hand van vraagstukken die bij deze drie gemeenten spelen: wat is een passend organisatieontwerp in relatie tot een flexibele organisatie waarin duurzame inzetbaarheid van medewerkers centraal staat? Hoe pas je daarin de principes van continue verbeteren effectief toe? Wat betekent dat voor de samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld de betrokken ambtenaren, processpecialisten, HR, MD, financiën, ICT? En over ICT gesproken: welke effect heeft de digitalisering op de organisatie en de mensen daarin? Voor een deel hebben we antwoorden, maar het is zeker ook gaandeweg uitzoeken en uitvinden. Wie loopt een stukje mee in de zoektocht?

 

5.

Geef je medewerkers wat je ook zelf nodig hebt

Er zijn zorgen binnen de bedrijfsvoering over de medewerkers: er is sprake van voortdurende reorganisaties, veranderingen in werk en werkomstandigheden én druk op de prestaties: perfect is normaal en wanneer er iets mis gaat duikt de klanttevredenheid omlaag. Bovendien versterkt het onderbrengen van de bedrijfsvoering in aparte organisaties het wij-zij denken. En wat is dit nieuwe “wij” van een SSC of SSO, wat is de identiteit? In deze workshop bespreken we hoe je gebruik kunt maken van de nieuwste inzichten uit de neuropsychologie, met het “SCARF-model”. Als leidinggevende heeft al je gedrag, elke beslissing een ondersteunend of ondermijnend effect op de beleefde “Status, Certainty, Autonomy, Relatedness en Fairness” binnen je organisatie, wat bepalend is voor hoe mensen zich voelen en hoe ze presteren. We onderzoeken hoe dit werkt voor jou en hoe je dit kunt gebruiken in de praktijk van alledag. Met een persoonlijk verhaal van Johan Kluijs (plv directeur Meerinzicht) en begeleid door Henriëtte van den Heuvel (Directeur Platform Shared Services/psycholoog).