Overzicht workshops werkconferentie Apeldoorn 2023

Hieronder de inhoud van de presentaties en workshops.
Aanmelden voor uw favoriete workshop kan via deze link.

De toekomst van de bedrijfsvoering: Wat betekent het werken aan opgaven en hoe kan de bedrijfsvoering daarop meebewegen? 

Gemeenten werken aan maatschappelijk opgaven, zoals de energietransitie, duurzaamheid en de transitie met betrekking tot zorg en wonen. Onze rol als gemeente verschuift van regisseren en bepalen naar faciliteren en mogelijk maken. We werken toe naar de samenwerkende overheid waarbij zaken veel meer vanuit gelijkwaardigheid en samen met partners worden ontwikkeld. Daarmee beogen we om te werken vanuit de bedoeling. Hoe kan de bedrijfsvoering meer meebewegen met de ontwikkelingen in de stad?

Tijdens een NOA bijeenkomst eind september zijn inzichten en werkende elementen over het opgavegericht werken besproken en uitgewerkt. Tijdens deze workshop willen we voortbouwen op deze inzichten.

Werkvorm:
LEGO Serious Play

Verzorgd door:
Eric Edens
(veranderaar gemeente Almere) en Jannet Koster (veranderaar gemeente Breda), facilitatoren van het Netwerk Organisatie Adviseurs (NOA). 

Het landelijk netwerk organisatieadviseurs (NOA) bestaat ca. 10 jaar en zorgt voor verbinding tussen gemeenten. We willen inspireren tot verandering en vernieuwing, kennis delen en ontmoeting faciliteren. Het netwerk is de afgelopen jaren gegroeid naar een bloeiend netwerk van meer dan 200 organisatieadviseurs, strategen en veranderaars die werkzaam zijn bij meer dan 60 gemeenten en een aantal samenwerkingsverbanden, GGD-en en Veiligheidsregio’s

Klimaatneutraal in 2030!

Wat betekent dat voor onze bedrijfsvoering? Wat vraagt het van onze medewerkers?

In deze workshop neemt projectleider ‘verduurzaming eigen organisatie’ u mee in de programmatische aanpak van de gemeente Leeuwarden. U krijgt een kijkje in de keuken. Bijvoorbeeld; het circulair verbouwen van een deel van het gemeentehuis, wat komt daarbij kijken? Of de overgang van papieren bekers naar eigen mokken vanaf 1 januari; bent u er klaar voor?

We gaan met elkaar in gesprek over onderliggende uitdagingen en hoe daarmee om te gaan. ‘Wie niet breekt met oude gewoonten, leert zichzelf nooit nieuwe aan’.

Verzorgd door:
Jannie Lania,
projectleider Green Office (verduurzaming eigen organisatie), gemeente Leeuwarden

Strategische partnerschappen RPA-Robotisering Groningen & Leeuwarden

Tijdens deze workshop geeft de gemeente Leeuwarden een inkijkje in de succesfactoren van RPA en wordt verteld hoe de gemeente Groningen vruchten plukt van dit succes. De samenwerking met Groningen levert Leeuwarden daarentegen ook heel wat op en dit is dan ook zeker iets waarbij stilgestaan gaat worden. Nieuwsgierig geworden? Sluit dan aan bij Strategische partnerschappen – RPA-robotisering Groningen – Leeuwarden waarbij Jelmer Holwerda en Susanne Spaan jullie meenemen in een mooie samenwerking op het gebied van RPA.

Verzorgd door:
Jeroen Kremer,
CIO Concernstaf, gemeente Leeuwarden en Arne Bakker, Directeur Informatie & Services, gemeente Groningen 

Wet open overheid: kansen en uitdagingen

In deze workshop gaan we in op de verschillende aspecten van de Woo, zoals transparantie, integriteit en betrouwbaarheid van ons als gemeenten. Wat vraagt de Woo van onze informatiehuishouding en hoe is de relatie met andere informatiewetten die nu actueel zijn? 

Hoe kies je het ambitieniveau voor de actieve openbaarmaking van informatie, welke stappen kun je zetten in de komende jaren? En hoe neem je college, gemeenteraad en collega’s hierin mee?

Tilburg, Ede en Deventer delen hun ervaringen en de aanpak die zij hanteren én de uitdagingen die zij hierbij tegenkomen.

Verzorgd door:
Frans Maas
, strateeg, gemeente Tilburg,
Margret Vincent, directeur bedrijfsvoering gemeente Ede,
Paulien Brinkman, programmamanager gemeente Deventer

Wendbaar begroten – wendbaar bezuinigen?

In november zijn er verkiezingen en we weten nog niet wat de uitkomst is en hoe de formatie gaat verlopen. Gaat een nieuw kabinet de opschalingskorting schrappen? Het ravijn overbruggen? Hoe dan ook staan gemeenten voor grote financiële opgaven. Gemeente hebben grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie, het oplossen van de wooncrisis en digitalisering. En dat in een tijd van grote schaarste op de arbeidsmarkt. In deze workshop gaan we in gesprek hoe gemeente wendbaar kunnen blijven, medewerkers kunnen blijven boeien en binden en tegelijkertijd een sluitende begroting presenteren.

Verzorgd door:
Vincent Janssen, senior managing consultant bij Berenschot (gespecialiseerd in financiën en bedrijfsvoering bij gemeenten en provincies), en hiervoor onder andere concerncontroller bij de gemeenten Haarlemmermeer en Amersfoort. Hij is een oud-gemeenteraadslid en op dit moment fractievoorzitter in de Utrechtse Staten.
Audrey Cremer, directeur bedrijfsvoering gemeente Haarlemmermeer,
Tom Merkx, directeur gemeente Nijmegen.

Hoe ziet de toekomst van de bedrijfsvoering er uit? En hoe organiseren we dat?

In toenemende mate zien we dat we binnen gemeenten integraal werken en dat staat naast de hiërarchische lijn van denken, organiseren en werken. Dat betekent wat voor de manier van werken en de manier van sturing. Steeds vaker werken we in wisselende teams (pop-up teams) en hoe kunnen we onze gemeentelijke organisatie daar op aan laten sluiten?  We denken nog in vaste functies en het werken in wisselende team vraagt wendbaarheid van ons allemaal.

Tijdens deze workshop willen we in groepjes stil staan bij de vraag: “wat betekent het wendbaar werken voor de PIOFHACJ binnen de bedrijfsvoering (financiën, personeel, facilitair, communicatie etc.) en hoe organiseren we dat dan? Hoe kunnen we ook de bedrijfsvoering wendbaar organiseren?

Werkvorm: LEGO Serious Play

Verzorgd door:
Jannet
Koster (veranderaar gemeente Breda) en Eric Edens (veranderaar gemeente Almere), facilitatoren van het Netwerk Organisatie Adviseurs (NOA)

Het landelijk netwerk organisatieadviseurs (NOA) bestaat ca. 10 jaar en zorgt voor verbinding tussen gemeenten. We willen inspireren tot verandering en vernieuwing, kennis delen en ontmoeting faciliteren. Het netwerk is de afgelopen jaren gegroeid naar een bloeiend netwerk van meer dan 200 organisatieadviseurs, strategen en veranderaars die werkzaam zijn bij meer dan 60 gemeenten en een aantal samenwerkingsverbanden, GGD-en en Veiligheidsregio’s

Living Lab Scheveningen, Den Haag

Het Living Lab Scheveningen (LLS) in Den Haag is een voorbeeld van hoe innovatie en samenwerking met burgers bijdragen aan stedelijke verduurzaming. Hier wordt geëxperimenteerd met een smart grid om lokaal opgewekte, opgeslagen en verbruikte elektriciteit in balans te brengen. Dit gebeurt via een Smart Energy Management Systeem (EMS) dat autonoom kan functioneren, duurzame energie optimaliseert en de noodzaak van netverzwaring vermindert. De presentatie over de succesfactoren van de afdeling Digitale Innovatie en Smart City zal verder belichten hoe deze technologieën, in samenwerking met de burger, een duurzamere gemeente Den Haag bevorderen.

Verzorgd door:
Carlien Roodink,
Manager Digitale Innovatie & Smart City – Living Lab Scheveningen, gemeente Den HaagAI: Wat gaat het betekenen voor de lokale overheid?

Met de komst van AI verandert ons werk. We krijgen te maken met nieuwe vraagstukken. Neemt AI straks het opstellen van gemeentelijke brieven en plannen op zich? Gaat AI straks al onze overleggen notuleren en doorzoekbaar maken? En hoe reageren we op inwoners of bedrijven die AI inzetten voor bezwaren en vergunningsaanvragen? In deze workshop verkennen we de uitdagingen en mogelijkheden van AI. Verwacht geen pasklare antwoorden, maar wel ruimte voor discussie.

Verzorgd door:
Harm Korendiijk
, bestuurlijk communicatieadviseur en AI-hobbyist, gemeente Apeldoorn

Ethische vraagstukken en IT: waardegedreven digitaliseren

Het is een uitdaging om verantwoord technologische kansen te pakken terwijl je ongewenste neveneffecten probeert te voorkomen. Bij de gemeente Utrecht houden we grip op deze uitdaging met behulp van Uthiek (Utrechtse ethiek). Hierbij stellen we bewust de vragen ‘willen we dit’ en ‘kunnen we dit met goed fatsoen uitleggen’. Dit helpt onze organisatie op verschillende vlakken: 

  • De uitvoering wordt begeleid om verantwoord kansen te pakken en ontwikkelen.
  • Met het Utrechts waardenmodel kan politiek en bestuur beter bijsturen.
  • De inwoner wordt minder snel geraakt door ongewenste neveneffecten.

Ik neem jullie graag mee in onze lessen en successen van de afgelopen jaren.

Verzorgd door:
Jason Fick
, adviseur Digitale Ethiek, gemeente Utrecht