Presentaties Werkconferentie 2018

Presentaties 

Het thema van het jaar was “Van bedrijfsvoering naar dienstverlening bedrijfsvoering naar dienstverlening”.

U vindt hier een overzicht van de presentaties die beschikbaar zijn gesteld. Deze zijn opgenomen in het overzicht van de workshops. Ook de beschrijvingen van de workshops vindt u hier.

 

1e Ronde 11.30-12.30

1 Van bedrijfsvoering naar interne dienstverlening
Nathalie van Berkel (Stedelijk Directeur) Amsterdam
2 Legal in control
Patrick van IJzendoorn (Projectleider Legal in Control) en Aad van der Pol (Corporate Controller) Tilburg
3 De reis van de medewerker:  een nieuw perspectief
Maarten van Halderen Drechtsteden
4 Grip op verbonden partijen
Bianca Rook, Janett Klaare en André de Graaf Westland 

Presentatie:
Verbonden Partijen Westland Werkconferentie 2018

5 Bedrijfsvoering bij de Rijksoverheid
Daphne Lureman-van der Zwet Ministerie van Binnenlandse Zaken 

Presentatie:
Bedrijfsvoering bij het Rijk Ministerie van BZK Werkconferentie 2018

 

2e Ronde 13.30-14.30

1 Verbetering bedrijfsvoering in co-creatie met het lijnmanagement. Ga mee op reis met de Klantreis methodiek!
Karin Flim (Manager P&O) Den Haag 

Presentatie:
Verbetering bedrijfsvoering in co-creatie met het lijnmanagement Den Haag Werkconferentie 2018

2 Geen directeur bedrijfsvoering – bedrijfsvoering is van ons allemaal
Erik Prins (Sectorhoofd Middelen) Zaanstad
3 Op weg naar Bouwfraude 2?
Hoe gaan we met onze ICT-leveranciers om: hoe sluiten we goede contacten?
Harm Brink (Manager Shared Service Center) Leeuwarden 

Presentatie:

Hoe gaan we om met onze ICT leverancier Leeuwarden Werkconferentie 2018

4 Dataficering van de organisatie
Paul Kouijzer (Lid Directieraad, directeur Bestuurs- en Concernstaf) Utrecht 

Presentatie:

Slimmer werken aan stedelijke vraagstukken Utrecht Werkconferentie 2018

5 Schaaloptimalisatie in de bedrijfsvoering door samenwerking
Gerard Stoop Binnenmaas en Hans Silfhout Hoeksche Waard

 

3e Ronde 14.45-15.45

1 Integrale advisering
Landelijke strategenclub bedrijfsvoering: Paulien Brinkman (Deventer), Natacha van Eck (Tilburg) en Marco Koorn (Amsterdam

Presentatie:
Integrale advisering, beweeg mee! Landelijke strategenclub Bedrijfsvoering Werkconferentie 2018

2 ICT: Zelf doen of uitbesteden?
Ronald Mons (Chief Information Officer) Drechtsteden
3 Innovatiemethodieken: Virtueel Groningen 2022
Gert Willem Hanekamp Groningen
4 De samenleving verandert in rap tempo: hoe houden we dit tempo bij?
Wim Hoogendoorn (Concern directeur Bestuurs- en Concernondersteuning)
Rotterdam
5 Wat betekent “common ground” voor de bedrijfsvoering
Theo Peters VNG 

Presentatie:
Wat betekent Common Ground voor de bedrijfsvoering VNG Werkconferentie 2018

 

Inhoud van de workshops

Onderstaand een overzicht van wat u kunt verwachten. Nog niet alle teksten zijn binnen, deze worden zo spoedig mogelijk aangevuld.

 

1e Ronde 11.30-12.30

 

1. Van bedrijfsvoering naar interne dienstverlening

Nathalie van Berkel Stedelijk Directeur Amsterdam

In Amsterdam spreken we niet meer van Bedrijfsvoering maar van Interne Dienstverlening en hebben we de kanteling van aanbodgericht naar vraaggericht werken gemaakt.

Interne Dienstverlening gaat over het in staat stellen van de gemeentelijke organisatie om het beste voor de stad en haar burgers te doen. Doordat Interne Dienstverlening een aantal stevige uitvoeringspoten kent én kennis en expertise heeft op verschillende vakgebieden  , is er veel realisatiekracht aanwezig.

Interne Dienstverlening organiseert daarmee de organisatie.  De opgave van de stad staat centraal en de collega wordt omwille hiervan snel, simpel en efficiënt ondersteund.

Om de opgave van de stad goed te kunnen bedienen, zijn binnen Interne Dienstverlening strategische afwegingen gemaakt. In Amsterdam organiseren wij ons om de opgave en werken wij met integrale/ multidisciplinaire teams  om te zorgen dat alle benodigde kennis, expertise en realisatiekracht aanwezig is op de plek waar dat het meest nodig is.

Collega’s die dicht bij de opgave staan hebben een belangrijke rol; enerzijds leveren zij de best mogelijke dienstverlening en anderzijds zijn zij de ogen en oren van Interne Dienstverlening en hebben daarmee kennis van waar het schuurt  en waar het juist heel goed loopt.  Door ook aan dit laatste  aandacht te geven blijven wij continue leren en stelt het ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren.   Wij hebben de lijn ingezet van integrale sturing. Door netwerkbijeenkomsten, gesprekken, en continu in dialoog blijven met elkaar wordt het directieteam van Interne Dienstverlening ook in staat gesteld om integraal te sturen en keuzes te maken die direct ten goede komen van de dienstverlening.

Daarmee gaan we voor een optimaal resultaat voor de stad en de Amsterdammers.

In deze workshop geven we op interactieve wijze een kijkje in de werkwijze, de resultaten en de beleving van medewerkers met deze nieuwe manier van samenwerken voor de stad.

Werkvorm: Interactieve presentatie met 2 collega’s van Interne Dienstverlening die samen met de Stedelijk Directeur Nathalie van Berkel de workshop begeleiden.

 

2. Legal in Control

Patrick van IJzendoorn Projectleider Legal in Control & Aad van der Pol Corporate Controller Tilburg

Namens de gemeente Tilburg zullen Patrick van IJzendoorn en Aad van der Pol een workshop verzorgen over het onderwerp Legal in Control. Patrick zal een toelichting geven op dit begrip en de wijze waarop de gemeente Tilburg probeert ook op juridisch gebied in control te zijn. Kennisdeling binnen de gehele organisatie, voorwaartse ketenintegratie, risicomanagement en business control zijn onderwerpen die de revue zullen passeren. Aad zal vanuit zijn rol als Corporate Controller een toelichting geven op de plaats van legal control binnen de Visie Toekomstgerichte Bedrijfsvoering.”

Werkvorm: Na een introductie op het begrip Legal in Control zullen we aan de hand van een aantal stellingen gaan discussiëren over de stand van zaken van het onderwerp legal control binnen andere gemeenten.

 

3. De reis van de medewerker:  een nieuw perspectief

Maarten van Halderen Drechtsteden

In deze workshop worden de deelnemers meegenomen in de aanpak die in de Drechtsteden is gebruikt om de ‘medewerkersreis’  in kaart te brengen. Vanuit goed werkgeverschap willen de organisaties in de Drechtsteden aantrekkelijke werkgevers blijven. Organisaties waar medewerkers graag werken en (jong) talent op afkomt. Maar waar begin je? Wat zijn de knelpunten? Hoe doe je dit binnen een gemeentelijke samenwerking? Hoe kunnen de organisaties elkaar versterken? Om antwoord te vinden op deze vragen hebben we de reiservaring van de medewerker centraal gezet. De reis begint bij de werving en eindigt bij het vertrek. In deze workshop gaan we op reis en ervaren we hoe het is om deze methode te gebruiken.

 

4. Grip op verbonden partijen

Harro van den Brink en André de Graaf Westland

“Gemeenteraad kan niet sturen op samenwerkingsverbanden” en “Zicht op werking GR zoek bij gemeenten”. Zomaar enkele koppen die afgelopen Jaren Binnenlands Bestuur of lokale kranten sierden. De gemeente is de grip op de sturing van een deel van de gemeentelijke output volledig kwijt, door het onder te brengen in een wirwar aan regelingen en verbonden partijen. Een gemiddelde Gemeente neemt al snel deel aan 20 tot 30 verbonden partijen, van verschillende grootte, rechtsvorm en complexiteit. Dit vraagt veel van een gemeentelijke organisatie en haar bestuur.

Maar is dat echt zo dramatisch? Hoe krijg je als Gemeente grip en sturing op taken die je op afstand zet, alleen of samen met anderen? Ongeacht of dit het sociaal domein, afvalverwerking of stedelijke ontwikkeling betreft? Westland heeft afgelopen jaren in de governance grote stappen gezet om  het stuur in handen te krijgen richting verbonden partijen en deelt haar aanpak graag. Niet omdat alles nu perfect geregeld is. Wel omdat we graag leren van de discussie met elkaar over dit onderwerp. Een discussie waarin extreme standpunten niet geschuwd worden!

 

5. Bedrijfsvoering bij de Rijksoverheid

Daphne Lureman-van der Zwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
DG Overheidsorganisatie, Portefeuillehouder Doorontwikkeling Rijksbrede Bedrijfsvoering

Dienstverlening aan het primaire proces van de Rijksoverheid dient flexibel en wendbaar te zijn om te kunnen ondersteunen bij het voldoen aan de maatschappelijk opgave en de rol die de Rijksoverheid daarin vervult. De uitdaging voor de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid zit in een goede-prijskwaliteitsverhouding, gelijksoortige dienstverlening in alle Rijkskantoren, passend binnen het huidige stelsel van huisvesting, inkoop, organisatie en personeel.

 

2e Ronde 13.30-14.30 

 

1. Verbetering bedrijfsvoering in co-creatie met het lijnmanagement. Ga mee op reis met de Klantreis methodiek!
Wil je de dienstverlening richting klanten voortdurend verbeteren? Ga mee op reis en ervaar wat de klantreis methodiek kan betekenen voor PenO dienstverlening

Karin Flim Manager P&O Den Haag

Op deze middag nemen we je graag mee op reis…… De reis lang het proces ”van aanvraag vacature tot onboarding”.

In deze workshop bieden we jullie een korte reis langs exotische elementen als persona, narratief,  hartmonitor, validatie- en strik er om sessie. Ervaar de kunst van het vragenstellen? Laat je verrassen door de eenvoud en doeltreffendheid van deze vorm van co-creatie met het lijnmanagement.

De klantreis methodiek maakt duidelijk wat de ‘klant’ op bepaalde momenten in het dienstverleningsproces belangrijk vindt. Wat hebben zij op verschillende momenten in dit proces ervaren in positieve en negatieve zin. Op basis van dat inzicht zijn knelpunten te inventariseren, prioriteiten te stellen en  actiepunten te formuleren om mee aan de slag te gaan. Juist het vanuit de klantbeleving prioriteren van de verbeterpunten  maakt deze verandermethodiek krachtig .

De meerwaarde van de klantreis is dat vanuit klantervaringen de organisatie structureel van buiten naar binnen leert kijken door de ogen van de klant. Daarmee kan zij focus aanbrengen op welke onderdelen van dienstverlening voor verbetering vatbaar zijn en welk belang de klant hieraan hecht.

De methodiek verbindt de ‘leefwereld’ van de klant  met de ‘systeemwereld’ van de organisatie.

 

2. Geen directeur bedrijfsvoering – bedrijfsvoering is van ons allemaal

Erik Prins Sectorhoofd Middelen Zaanstad

Wat is bedrijfsvoering en kan bedrijfsvoering worden beschouwd als een aparte kolom? In een tijd van procesgericht werken en ketensturing. En als bedrijfsvoering ‘iets’ is heb je dan een directeur nodig om de positie en de belangen van de bedrijfsvoering te bewaken? In de gemeente Zaanstad hebben we ervoor gekozen om de positie van directeur bedrijfsvoering niet in te vullen en het eigenaarschap te beleggen bij de directie als collectief. Met als doel om zorgvuldig keuzes te kunnen maken in de ontwikkeling van bedrijfsvoering, de inzet van de bedrijfsvoering voor het primair proces en wat de omvang van de bedrijfsvoering mag zijn. Zodat het spanningsveld tussen bedrijfsvoering en primair proces zoveel mogelijk aan de voorkant wordt beslecht. Verder beogen we dat de afwezigheid van een directeur Bedrijfsvoering bijdraagt aan de ontwikkeling van concernsturing op directieniveau.

In deze workshop worden de keuzes in de gemeente Zaanstad kort toegelicht en wordt onderzocht in hoeverre deze beweging past en zou kunnen slagen bij andere gemeenten.

 

3. Op weg naar Bouwfraude 2? Hoe gaan we met onze ICT-leveranciers om: hoe sluiten we goede contacten?

Harm Brink Manager Shared Service Center Leeuwarden

Herkent u dat ook: steeds duurdere contracten, hoge prijsstijgingen, gekoppelde releases tussen leveranciers. Schijnbaar onontkoombare kosten en leveranciers die u doen geloven dat het echt zo duur moet zijn. En schermen met dat ze een Amerikaans bedrijf zijn en dat Amerika bepaalt.

Dit terwijl de budgetten onder druk staan en compensatie van prijsindexen minimaal zijn. Hoe kom je dan tot een goed en betaalbaar contract.

In de workshop zal worden stilgestaan bij deze aspecten en ervaringen worden gedeeld. Daarnaast ook  tips om te komen tot een goed contract en ook goede afspraken op korte en op lange termijn.

Werkvorm:

Eerste deel: delen van ervaringen: inventariseren van de grootste struikelblokken

Tweede deel: tips en suggesties, interactief.

 

4. Dataficering van de organisatie

Paul Kouijzer Lid Directieraad, directeur Bestuurs- en Concernstaf Utrecht

Na een aantal jaren van experimenteren met datagedreven sturing in de gemeente Utrecht krijgt de aanpak steeds meer een structureel karakter. Doel is het werken aan de opgaven in de stad te faciliteren met data en kennis rondom opgaven snel en open beschikbaar te stellen. De impact van deze ‘dataficering’ van de organisatie, op techniek, beleidsvorming en wijze van samenwerken met partners in de stad wordt steeds groter. Wat zijn actuele en mogelijke verdere ontwikkelingen in het licht van Samen Organiseren? Hoe veranderkundig hiermee om te gaan?

 

5. Schaaloptimalisatie in de bedrijfsvoering – Stop met Shared Service Organisaties!

Gerard Stoop Binnenmaas en Hans Silfhout Hoeksche Waard

De totale bedrijfsvoering organiseren in shared servicecenters is ‘old school’!

  • Uniforme schaalgroottes zijn een illusie
  • De gewenste schaalgrootte is afhankelijk van het product, het proces of andere eigenschappen van de dienstverlening
  • Kies het juiste netwerk met de juiste schaalgrootte voor een optimaal resultaat

Doe met de workshop over bedrijfsvoering en optimale schaalgroottes.

 

3e ronde 14.45 – 15.45

 

1. Integrale advisering Beweeg mee!

Landelijke strategenclub bedrijfsvoering:

Paulien Brinkman (Deventer), Natacha van Eck (Tilburg) en Marco Koorn (Amsterdam)

 

Waarom integrale advisering belangrijk is behoeft (bijna) geen uitleg meer. Maar hóeje dat  organiseert des te meer!

In onze workshop gaan we in op de belangrijkste aspecten van integrale advisering. Aan de hand van stellingen behandelen we sturing, mens & cultuur en de lerende organisatie. Hou je van beweging, doe dan mee! We helpen je letterlijk een stap verder naar een wendbare organisatie: wat heb je daarvoor nodig? En hoe zet je dat in gang?

 

2. ICT: Zelf doen of uitbesteden?

Ronald Mons Chief Information Officer Drechtsteden

Deze vraag houdt gemeenten al langere tijd bezig. De uitkomst van die vraag is vaak heel divers. Binnen de Drechtsteden is in 2017 besloten een beweging in gang te zetten om ICT verregaand uit te besteden. Daarvoor wordt een meerjaren transitieplan gestart. Aan de hand van wat leeft in de zaal gaat Ronald Mons (CIO van de Drechtsteden) met de deelnemers in gesprek over wat voor de Drechtsteden de overwegingen waren voor dit besluit.

Werkvorm: Er wordt een online tool (mentimeter) gebruikt waar mensen met hun smartphone of tablet op kunnen inloggen met een code om reacties te geven. Ronald zal aan de hand van een aantal vragen peilen wat er leeft en daarop ingaan. Op het beeldscherm komen dan live de reacties van de deelnemers in de vorm van een moodboard of staafdiagrammen etc. Op basis van het moodboard wordt het gesprek gevoerd.

 

3. Innovatiemethodieken: Virtueel Groningen 2022

Gert Willem Hanekamp Groningen 

Innovatie is de drijvende kracht voor nieuwe ontwikkelingen, ook voor de overheid. Het draagt bij aan een betere dienstverlening, efficiëntere bedrijfsvoering en geeft nieuwe energie. Maar hoe stimuleer je innovatie in een 100.000+ gemeente?

In Groningen merkten we dat er veel initiatieven en pilots werden opgezet, alleen was de integraliteit soms ver te zoeken en werd er ook niet op gestuurd. Daarom zijn we sinds kort begonnen met het visietraject Virtueel Groningen 2022, waarbij we op basis van een toekomstvisie richting 2022 een innovatieagenda opstellen om nieuwe ontwikkelingen te sturen en te versnellen. Met deze innovatieagenda is ook een methodiek ontwikkeld om deze nieuwe, innovatieve ontwikkelingen te prioriteren. Zo proberen we capaciteit en middelen in te zetten op de innovaties die de meeste kansen bieden. Tijdens deze interactieve lezing zullen we hier verdere uitleg over geven.

Werkvorm: Interactieve lezing

 

4. De samenleving verandert in rap tempo: hoe houden we dit tempo bij?

Wim Hoogendoorn Concerndirecteur Bestuurs- en Concernondersteuning

Rotterdam

Rotterdam is een stad die altijd in beweging is. De ontwikkelingen in de samenleving volgen elkaar in een steeds hoger tempo op. En dus moet de gemeentelijke organisatie mee met haar tijd. Dit betekent bijvoorbeeld ruimte creëren om te innoveren, technologische vernieuwingen toepassen, meer flexibel en in aansluiting met de stad aan het werk gaan. Dat vraagt iets van onze leidinggevenden en medewerkers. Met de digitaliseringsagenda en HR-uitvoeringsagenda bieden we een antwoord op deze vraagstukken. Natuurlijk blijft dit ook een zoektocht. Hoe geven we sturing aan de benodigde digitale en HR transformaties? Wat is onze rol daarin? Hoe zorgen we voor commitment vanuit de business? Hoe nemen we onze medewerkers en partners in de stad mee in deze ontwikkelingen? En hoe financieren we dit als concern? Graag ga ik het gesprek hierover met u aan!

Werkvorm: discussie aan de hand van vragen/stellingen.

 

Wat betekent “common ground” voor de bedrijfsvoering
VNG
(naam wordt nog bekend gemaakt)

Omschrijving volgt