Nieuwsbrief Juni 2015 – Platform Shared Services bij de Overheid


7e Werkconferentie 14 oktober 2015 in Eindhoven

Thema: Bedrijfsvoering verbindt gemeente, burgers en regio

Op 14 oktober 2015 wordt de 7e werkconferentie SSC Bedrijfsvoering gehouden, dit jaar in de gemeente Eindhoven. Op een bijzondere locatie, het eerste Philipsgebouw van de stad waarin dit jaar weer een interactief programma wordt aangeboden voor en door gemeenten. Dankzij de bijdragen van alle participerende 100.000+ gemeenten is de conferentie gratis toegankelijk voor management en adviseurs van gemeenten en andere overheden.
Doordat gemeenten steeds meer in samenwerking met bedrijven, instellingen en (groepen) burgers van de stad maatschappelijke opgaven vervullen, verandert voor gemeenten en haar medewerkers ook de wijze van werken. Steeds meer van buiten naar binnen denken, samenwerken in netwerken, regie voeren en tegelijkertijd loslaten en ruimte geven aan partners in de stad en regio. De bedrijfsvoering kan een katalysator zijn voor deze ontwikkeling o.a. door nieuwe en innovatieve ICT- oplossingen, ontwikkelprogramma‘s voor medewerkers, verbeteringen van de P&C cyclus en het slimmer organiseren van de eigen professionele dienstverlening zodat ook de dienstverlening aan burgers en bedrijven verder verbetert en beter aansluit op maatschappelijke wensen.

Samen met de organiserende 100.000+ gemeenten wordt het programma de komende maanden ontwikkeld. Naast workshops is er, net als afgelopen jaren, uiteraard volop gelegenheid om bij te praten met collega’s van andere gemeenten, ervaringen uit te wissen en informeel te netwerken. U bent van harte uitgenodigd om te komen, en u kunt u zich vanaf heden aanmelden.


Verslag Werkconferentie 2014 in Zaanstad

Vorig jaar hebben we een magazine van de Werkconferentie 2014 gemaakt, waarin u een indruk in beeld en schrift krijgt van de dag. Ook is het mogelijk om de presentaties van vorig jaar te bekijken op de site van het Platform Shared Services bij de Overheid.


Impressie van de laatste bijeenkomst van het Directeurennetwerk met een duo-presentatie van Amsterdam en Rotterdam
Henriëtte van den Heuvel

   
Fred Claassen   Wim Hoogendoorn

Twee keer per jaar treffen de directeuren bedrijfsvoering en shared services van de 100.000+ gemeenten elkaar om met elkaar in besloten kring van gedachten te wisselen over de laatste ontwikkelingen. Eén maal per jaar wordt voor het management van de bedrijfsvoering in de eigen steden een bredere werkconferentie georganiseerd waar ook collega’s uit andere gemeenten werkzaam zijn.

Op 31 maart jongstleden kwam het netwerk bijeen in Amsterdam. Fred Claassen, de nieuwe stedelijk directeur van het cluster bedrijfsvoering van de gemeente Amsterdam en zijn eveneens pas aangetreden collega Wim Hoogendoorn, algemeen directeur van de Rotterdamse Service Organisatie geven samen een presentatie over de recente veranderingen in hun stad. Rond de 25 collega’s zijn gekomen vanuit Maastricht tot Enschede en Groningen. Verder lezen >>>>>


Bijeenkomst over Schaaloptimalisatie & Intervisie voor Kleine en Middelgrote gemeenten

Woensdag 16 september 2015, 10.00-14.00 Amsterdam (incl. lunch, de
locatie wordt nog bekend gemaakt)

Overal in het land zijn gemeenten bezig met het verbeteren van de kwaliteit, het terugdringen van kosten en het verminderen van kwetsbaarheid. Eén van de oplossingen wordt gezocht in opschaling door samen te werken met andere gemeenten, onder andere in shared services. Op deze middag staan twee vragen die te maken hebben met schaal centraal: Schaaloptimalisatie van de bedrijfsvoering en de invloed van schaalgrootte van een gemeente bij opschaling in een SSC. Hiernaast willen we met de gemeenten verkennen of, net als het directeurennetwerk van de 100.000+, ook bij deze gemeenten behoefte is aan meer onderlinge uitwisseling tussen de managers bedrijfsvoering.

>> Wat is de optimale schaal voor de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering: wat doe je zelf, besteed je uit en doe je samen. En als je het samen doet wat is dan een goede schaal?  Gerard Stoop, directeur in Binnenmaas, voorheen de Drechtsteden, zal ingaan op deze vragen.
>> Hoe speel je goed in op gemeenten van verschillende schaal: ervaringen van een SSC met een grote en meerdere kleinere gemeenten. Eric Ossel, directeur van Servicepunt71, houdt een inleiding en gaat met u in gesprek over zijn ervaringen.
>> Verkend zal worden of er interesse is in intervisie: het regelmatig bijeenkomen en dilemma’s bespreken van de managers bedrijfsvoering van kleinere en middelgrote gemeenten. Wij zetten deze middag hierin een eerste stap met Henriëtte van den Heuvel, directeur Platform Shared Services bij de Overheid, die het programma ook zal inleiden.

Organisatie: Platform Shared Services bij de Overheid
Kosten: 135 euro p.p. (ex BTW)
Managers bedrijfsvoering kunnen zich aanmelden via de site.

NB In de volgende Nieuwsbrief een interview met Gerard Stoop, met aandacht voor schaaloptimalisatie!


Over het Platform Shared Services bij de Overheid

Mogelijk hebt u al gezien dat we bezig zijn met het verbeteren van de website van het Platform zodat het ook gebruikt kan worden voor de Werkconferentie en er meer mogelijkheden voor interactie ontstaan.

Het doel van het Platform is het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van intergemeentelijke samenwerking, zowel in de bedrijfsvoering als in beleid en uitvoering, zowel in shared
services als in andere vormen van samenwerking. Dit gebeurt door het delen kennis en ervaringen tussen gemeenten (conferenties, workshops), kennis ontwikkelen (boeken, handreikingen), en het inzetten van kennis en ervaring bij strategiebepaling, verkenningen en in het begeleiden van intervisie (wethouders) en coaching. Dit gebeurt deels op eigen initiatief, deels in samenwerking met/in opdracht van gemeenten, BZK, KING, VNG, Wethoudersvereniging en collega’s bij universiteiten en bureaus. Het Platform is onafhankelijk, self supporting en ontvangt geen subsidie.

Directeurennetwerk SSC/Bedrijfsvoering 100.000+

Sinds 2010 ondersteunt Henriëtte van den Heuvel van het Platform Shared Services bij de Overheid het Directeurennetwerk SSC/Bedrijfsvoering van de 100.000+ gemeenten, en doet zij de inhoudelijke voorbereiding van de jaarlijkse werkconferentie in overleg met de voorzitter, Eric Ossel van Servicepunt71 en de ontvangende gemeente, dit jaar Jaap Haenen van de gemeente Eindhoven. Informatie over zowel het directeurennetwerk als de werkconferentie is vanaf heden te vinden op de website van het platform.